Image Komplexní služby v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce
PROFIL NABÍDKA REFERENCE KONTAKT
PROFIL
Motto
Předmět podnikání

--- NABÍDKA ---
Oblasti služeb
Požární ochrana
Bezpečnost práce
Dokumentace staveb a technologií, výstavba
Obchod a prodej

REFERENCE
Reference

KONTAKT
Kontakt

Požární ochrana


Právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám provedeme komplexně nebo i jednotlivě veškeré služby spojené se zajištěním požární ochrany vyplývající z povinností uvedených v zákoně o požární ochraně a dalších předpisech, zejména:

 • zpracujeme a povedeme veškerou dokumentaci PO (začlenění do kategorie činností, posouzení požárního nebezpečí, stanovení zabezpečení požární ochrany, požární řády, požární poplachové směrnice, evakuační plány, dokumentaci zdolávání požáru, řád ohlašovny požáru, dokumentaci školení o PO a odborné přípravě preventistů PO a preventivních požárních hlídek aj.)
 • provedeme audit požární ochrany a pravidelnou kontrolu zajištění požární bezpečnosti v objektech a na pracovištích
 • účastníme se jednání týkajících se požární ochrany i celkové bezpečnosti objektů a zařízení
 • provádíme školení a odborné semináře v oblasti požární ochrany
 • zajišťujeme ve spolupráci s vedením firem realizaci opatření ze všech kontrol požární ochrany
 • zpracujeme stanovení vnějších vlivů nových i stávajících objektů a technologií
 • zpracujeme řešení požární bezpečnosti při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a plyny
 • zpracujeme systém požární bezpečnosti pro práce se zvýšeným nebezpečím (svařování, rozbrušování, nahřívání živic, pálení) konaných při běžném provozu i při likvidaci objektů a technologií
 • navrhneme řešení smluvních vztahů PO mezi majiteli a nájemci; mezi objednateli a dodavateli
 • provedeme odborné zhodnocení a navrhneme řešení požární bezpečnosti nových i stávajících objektů a technologií, včetně projednání s orgány státního požárního dozoru
 • zpracujeme zhodnocení a navrhneme řešení požární bezpečnosti elektroobjektů a elektrických zařízení, kabelových kanálů, prostorů, šachet a mostů, včetně způsobů jejich hašení
 • navrhneme a zajistíme instalaci i servis požárně bezpečnostních zařízení, včetně sledování jednotlivých termínů a lhůt kontrol
 • zpracováváme a spolupracujeme při zpracování dokumentace havarijního plánování podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
 • odborně poradíme při šetření příčin požárů a havárií
 • dodáme tiskopisy, bezpečnostní tabulky a značení z oblasti PO

  a další.


3PRO spol. s r.o., Nad Porubkou 21/40, 721 00 Ostrava-Svinov
tel./fax: +420 596 966 707, mobil: +420 777 027 021, e-mail: 3pro@3pro.cz

© 2007 3PRO spol. s r.o.