Image Komplexní služby v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce
PROFIL NABÍDKA REFERENCE KONTAKT
PROFIL
Motto
Předmět podnikání

--- NABÍDKA ---
Oblasti služeb
Požární ochrana
Bezpečnost práce
Dokumentace staveb a technologií, výstavba
Obchod a prodej

REFERENCE
Reference

KONTAKT
Kontakt

Dokumentace staveb a technologií, výstavba


V oblasti přípravy a realizace projektové dokumentace staveb a technologií nebo jejich změn dodavatelsky provádíme zejména:

 • zpracování projektové dokumentace v oblasti požární ochrany a pozemních staveb
 • zpracujeme požárně bezpečnostní řešení staveb a technologií dle §41 vyhlášky č.246/2001 Sb., splnění požadavků požární prokazujeme projektovou dokumentací., včetně písemného vyjádření státního požárního dozoru
 • provádíme odborný dozor při výstavbě objektů a technologií z hlediska PO od projektu až ke kolaudaci
 • k posouzení nových i stávajících staveb a technologií využíváme a zajistíme technické podklady výrobců, odborné posudky specializovaných pracovišť, státních zkušeben, výzkumných ústavů, autorizovaných osob a znalců, požárně technické charakteristiky používaných, zpracovávaných a skladovaných látek a další podklady podle typu a rizika stavby nebo technologie
 • posoudíme, navrhneme a zrealizujeme řešení požární bezpečnosti elektroobjektů a elektrických zařízení, kabelových kanálů, prostorů, šachet a mostů; navrhneme a zrealizujeme systém preventivní ochrany elektroobjektů a zařízení (protipožární přepážky, ucpávky, EPS, nátěry, nástřiky, obklady, systém kontrolní činnosti, značení kabelových kanálů a prostorů, vypínací dokumentace, aj.)
 • v období zpracování dokumentace i realizace staveb a technologií provádíme konzultace k zabezpečení požární a protivýbuchové ochrany s cílem zajistit návaznost výstavby na platné předpisy a následně řádné zahájení zkušebního nebo trvalého provozu
 • provedeme odborné zhodnocení a navrhneme řešení bezpečnosti nových objektů i stávajících staveb a technologií, včetně projednání s orgány vykonávajícími státní dozor
 • zastupujeme při jednáních se státními orgány, dodavateli, projektanty apod., týkajících se PO a BOZP
 • provádíme řešení požární bezpečnosti zařízení stavenišť, školení a řešení PO a BOZP při investiční činnosti, generálních opravách a rekonstrukcích
 • zpracujeme zhodnocení a navrhneme řešení požární bezpečnosti elektroobjektů a elektrických zařízení, kabelových kanálů, prostorů, šachet a mostů, včetně způsobů hašení
 • navrhujeme řešení smluvních vztahů PO a BOZP mezi objednateli a dodavateli
 • provádíme posouzení činností u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru spojených s provozem, opravami, investiční výstavbou, rekonstrukcemi (jedná se např. o svařování, lepení, pájení, manipulace s hořlavými kapalinami, prachy a plyny, včetně stanovení návrhů na řešení rizik)
 • provedeme ekonomické vyhodnocení potřeby hasících přístrojů z hlediska optimálního počtu a druhu
 • zajistíme dodání, instalaci a revize potřebného množství hasících přístrojů, odběrných míst požární vody (hydranty, výtokové stojany, plnící místa, požární nádrže - podzemní i nadzemní)
 • navrhneme a zajistíme instalaci i servis požárně bezpečnostních zařízení, včetně sledování jednotlivých termínů a lhůt kontrol
 • formou výstavby provedeme návrh a realizaci zejména
  • stabilního hasicího aerosolového zařízení FIRE JACK®
  • zařízení elektrické požární signalizace
  • drenčerového (vodního) skrápěcího zařízení kabelových prostorů, kanálů, skladů, apod.
  • odběrních míst požární vody
  • požárního větrání, protipožárních klapek, odvětrání tepla a kouře
  • ochranu povrchů materiálů (dřevo, ocel. beton. zdivo ) nátěrů, nástřiků, obkladů proti ohni a korozi
  • úpravu kabelových rozvodů podle IEC 332 - 3, včetně provedení kabelových přepážek a ucpávek prostupů
  • úpravu požární odolnosti dveří a vrat
  • zvýšení požární odolnosti vzduchotechnických rozvodů


3PRO spol. s r.o., Nad Porubkou 21/40, 721 00 Ostrava-Svinov
tel./fax: +420 596 966 707, mobil: +420 777 027 021, e-mail: 3pro@3pro.cz

© 2007 3PRO spol. s r.o.